Înscrieri la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş, în anul universitar 2015-2016

De Vasile Filip
Întru-un comunicat din partea Univesităţii de Vest „V. Goldiş”, referitor la înscrierile pentru anul universitar 2015-2016, se arată: „Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este pregătită pentru un nou an universitar şi un învăţământ axat pe studenţi, cu o curriculă modernă.

Am dezvoltat baza didactico- materială pentru învăţământul practic de medicină – biologie şi continuăm şcolarizarea studenţilor străini în spiritul deschiderii şi internaţionalizării învăţământului din cadrul universităţii noastre.
S-a modernizat baza didactico materială prin încheierea amenajării a încă şase laboratoare moderne în domeniul bio medical şi procurarea de aparatură de specialitate, prin proiectele pe care le derulăm.

În ceea ce priveşte baza materială, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” beneficiază de un Campus modern, care se întinde pe o suprafaţă de 10.734 mp, unde s-au investit peste 15 milioane de euro în: laboratoare de cercetare, săli de curs, centru de informatică dotat cu 400 de calculatoare conectate la internet, bibliotecă cu săli de lectură, 26 săli de învăţământ, precum şi 8 amfiteatre cu peste 1500 de locuri, dotate cu sistem de sonorizare, microfon fix, microfon mobil, video-proiector, laptop şi ecran de proiecţie automat.

Sistemul de videoconferinţă Polycom din Sala de conferinţe cu 120 locuri asigură o comunicare, în timp real, la nivel naţional şi internaţional, cu alte centre universitare. În această perioadă, UVVG continuă modernizarea bazei didactico materiale prin încheierea amenajării a încă şase laboratoare moderne în domeniul bio medical şi procurarea de aparatură, prin proiectele europene pe care le derulează.
În cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” se află şi Institutul de Ştiinţe ale Vieţii care cuprinde Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade” dotat cu două microscoape electronice, care valorează peste un milion de euro; Centrul de Cercetări Farmacognostice şi Laboratorul Cromatografie Lichidă, iar Biobaza de cercetare, a fost dotată cu aparatură de ultimă generaţie.

II. UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” din ARAD, UNIVERSITATE EUROPEANĂ

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi din alte părţi ale lumii studiază, în limba română sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: juridic, economic, marketing, administrarea afacerilor, medicină – farmacie, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, pedagogia învăţământului primar și preșcolar, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, biologie, ecologie şi protecţia mediului, informatică (română sau engleză), silvicultură.

Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.

Facilități la plata de școlarizere și Burse „Vasile Goldiş” acordate de UVVG

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a deschis Oficiul Permanent de Informare și Înscriere pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 (B-dul Revoluţiei nr. 94-96, tel: 0257/280373, e-mail: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro), unde viitorii studenți pot obține informații și se pot înscrie la una, sau mai multe specializări din cadrul facultăţilor.
Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere.

Oferta academică este generoasă, ea cuprinzând 40 de specializări licenţă (peste 2000 de locuri) şi 24 studii aprofundate la nivel de masterat (peste 1000 de locuri), 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală, care a fost înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2015-2016 la una, sau mai multe specializări din cadrul facultăţilor.
Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: medicină, farmacie, stomatologie, tehnică dentară, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, juridic, marketing, contabilitate și informatică, economia comerțului și turismului, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, relații internaționale și studii europene, biologie, inginerie, silvicultură.

Facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul I de studii – an universitar 2015/2016

*Absolvenţii de liceu, promoţia 2015, care obţin la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universității cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicina dentară și Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Studenţii îşi păstrează bursa de şcolarizare gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii, în fiecare sesiune de examene, a mediei de minimum 9,50.

*Studenţii care provin din casele de copii, orfani de ambii părinţi, studenții cu handicap de grad I, care nu depăşesc vârsta de 20 ani la înscrierea în anul I, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

*Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază fiecare de o reducere de 10 % a taxei de şcolarizare.

*Studenţii înscrişi în anul I de studiu, la programele de studii din oferta universității, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, şefii de promoţie 2015 și olimpicii care au obținut locurile I, II, sau III la olimpiade naționale sau internaționale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2015-2016. Studenţii îşi păstrează bursa, respectiv şcolarizarea gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii în fiecare sesiune de examene a mediei de minimum 9,50.

*Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, în cadrul universităţii, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, indiferent de forma de învățământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.

*Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenți ai Colegiului particular ”Vasile Goldiș” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.

*Angajaţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad pe bază de contract individual de muncă precum şi copiii acestora care nu depăşesc vârsta de 25 de ani la înscrierea în anul I în cadrul universităţii, beneficiază de o reducere de 20 % a taxei de şcolarizare.

*Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pe toată perioada şcolarizării.

*Studenții care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de școlarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

UVVG pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.
UVVG sprijină accesul la studii, prin relațiile de colaborare cu Banca Feroviară, care garantează cu un fond pentru 4000 de studenți, care doresc să ia un împrumut.

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad, promotoare a calităţii academice
Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad este o promotoare a calităţii academice în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară arădeană, transilvană, euroregională, consolidându-şi poziţia în Aria Europeană a Cercetării ştiinţifice (E.R.A) prin statutul de membră a Asociaţiei Universităţilor Europene – EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţa Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), deţinând vicepreşedinţia FEDE – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei.

Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare, inovative şi multiculturale se desfăşoară în institutele şi centrele de cercetări ale universităţii: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul de Studii Iudaice, Centrul de cercetări al Literaturii Argheziene, Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară “Ioan Slavici”, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „ Fr. Schiller”, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA-GOLDTECH, etc.

În cadrul Universităţii, Institutul de Științe ale Vieţii ocupă o poziţie specială, având o infrastructură de cercetare de vârf şi cercetători de elită din domeniul bio-medical, ecologie, chimie etc., care permit abordarea unor tematici de cercetare interdisciplinare, în special cu caracter aplicativ.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are o contribuţie directă la dezvoltarea euroregiunii, având în derulare un număr mare de proiecte de cooperare transfrontalieră România-Ungaria finanţate din fonduri europene şi cooperări bilaterale cu un număr mare de universităţi şi institute de cercetare.

Universitatea manifestă o preocupare continuă spre formarea profesională a tinerilor specialişti în acord cu cerinţele Uniunii Europene, derulând proiecte finanţate din fonduri structurale – burse doctorale, şcoli postdoctorale, programe de specializare postuniversitare şi cursuri de formare profesională continuă. Instituţia noastră de învăţământ superior este un partener activ în numeroase proiecte cu finanţare europeană care vizează mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor universitare în cadrul Programelor Long Life Learning, contribuind la creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor arădene.

Resursele academice pentru cercetare ştiinţifică includ, de asemenea, Parcul botanic universitar din Macea cu o suprafaţă de peste 21 de hectare şi peste 3500 de taxoni.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se înscrie, astăzi, printre Universitățile de prestigiu ale Europei”.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !