aradon.ro Web analyticsÎn căutarea viceprimarului

De Adriana Barbu

În căutarea viceprimarului

În căutarea celui de al doilea viceprimar pe care legea îl impune, dar nu-l vrea politica!
Scris de Adriana Barbu - În căutarea celui de al doilea viceprimar pe care legea îl impune, dar nu-l vrea politica!

ARAD. Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare) precizează, la „Principiile generale aplicabile administraţiei publice”, la art.6 „Principiul legalităţii”, faptul că „Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi personalul acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în vigoare (…)”. Dar respectarea legii, când aceasta e greu de interpretat sau lasă loc de interpretare, lasă de dorit prin Arad, unde numirea unui viceprimar stă, de opt luni, la cheremul politicului și a alianțelor pe care nu le mai face nimeni.

Pentru că e bine să-i ții în șah pe actorii politici locali, scindați în multe partide și dezbinați chiar în interiorul formațiunilor, legea nu pare chiar de citit din filă în filă iar prevederile ei nu sunt neapărat obligatorii, mai ales când par evazive. Ce contează că Aradul are, pe lege, două posturi de viceprimar, când se descurcă bine și cu unul, iar toți potențialii vice sunt ținuți pe jar?

Ar trebui să conteze, că, mai în glumă, mai în serios, faci economie la salarii, cu un post vacant de vice? Sau chiar atât de multe probleme sunt în Arad încât acestea să nu poată fi acoperite de un primar și un vice?

E posibil să fie (și) așa, deși de la distanța noastră nu pare. Pare mai degrabă o luptă politică care nu are nimic de a face cu cetățenii, pare subiectivism, pare decizie mulată strict pe interese.

Și toate acestea în condițiile în care, printre altele, Codul Administrativ vorbește în articolul 11, în „Principiul imparţialităţii”, chiar și despre aceasta:

Personalul din administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese”.

Or, aici pare a fi problema în chestiunea celui de al doilea viceprimar al Aradului.

Sau, dacă nu aici, atunci problema sigur stă ascunsă în art. 129 – Atribuțiile consiliului local- care spune:

„(1) Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local (…); 2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);”

Cel puțin o șansă pe lună pentru viceprimar
De câte ori avea CLM șansa să-și aleagă cel de al doilea viceprimar? De cel puțin 8 ori, căci potrivit aceluiași cod, art 133, „Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului”, moment la care poate vota un proiect pe temă. De mult mai multe ori, însă, sau mai exact de câte ori și-ar dori primarul sau o treime din aleșii locali, căci – potrivit aceleiași legi – „Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea: a) primarului; b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.

Dar primarul și treimea din CLM Arad care poate face asta au preferat să nu supună niciodată la vot proiectul de numire a celui de al doilea vice, în tot acest timp, adică în aproape un an de la alegerile locale. Au preferat să decadă mai degrabă Aradul din drepturile pe care i le oferă legea, în calitatea sa de municipiu reședință de județ, drept stabilit la articolul 148 din Codul Administrativ. Acesta spune clar:

„Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au câte un primar şi câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.”

De ce e nevoie de un al doilea vice?
De ce e important ca Aradul să aibă, așa cum stabilește legea, și un al doilea viceprimar? Pentru că unde-s trei puterea crește, pentru că legiuitorul a alocat două funcții de vice orașelor mai mari, unde evident problemele sunt mai mari, pentru că viceprimarul „este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, este înlocuitorul de drept al acestuia”, pentru că „Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului (art 154 din Codul Administrativ).
Cât de greu este de ales vicele? Pe lege, nu foarte greu, în condițiile în care același articol 154 vorbește de faptul că „(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. (…) Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local”.
Ce rol îi revine primarului în chestiunea alegerii viceprimarului? Acela de a propune viceprimarii, fapt ce nu s-a întâmplat în cazul celui de al doilea vice din octombrie 2020 încoace, la nici măcar o ședință ordinară, darmite extraordinară. Iar aceasta cu toate că, potrivit aceluiași articol, 154, din Codul Administrativ „(1)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local”.
De ce nu intervine Prefectura
Și prefectul și subprefecții ar putea interveni în chestiunea viceprimarului de Arad, în condițiile în care, pe lege,
„Prefectul asigură verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele acestora pe care le consideră ilegale”. Dar ar putea interveni mai ales în baza articolelor 252, 255 și 256 din Codul Administrativ, care enumeră, printre atribuțiile acestora, pe lângă cele de mai sus, și „atribuţii de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă; Primeşte solicitările de îndrumare transmise de autorităţile publice locale şi, după caz, consultă celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în vederea emiterii unui punct de vedere; emite puncte de vedere ca urmare a solicitărilor de îndrumare primite de la autorităţile administraţiei publice locale”.
Ba mai mult, tot potrivit legii, „Prefecţii au obligaţia întocmirii şi actualizării listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, listă care se comunică ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor interne”. Or, pe acea listă ar trebui să se regăsească și cel de al doilea post de viceprimar, în cazul Aradului.
Cum se interpretează legea?
Tradus în limbaj juridic, Codul administrativ impune obligativitatea acolo unde folosește cuvinetele „au” sau „alege”, adică impune o cerință ce trebuie respectată. Astfel spus, Municipiul Arad trebuie să aibă doi viceprimari, aceasta fiind o condiție imperativă, nu o opțiune, așa cum este cazul cabinetelor primarilor și viceprimarilor, ori a administratorului public, unde cuvântul care guvernează prevederea este „pot”. („Primarii şi viceprimarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor (..) pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului(..)”) („La nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului local, consiliului judeţean, după caz, înfiinţarea funcţiei de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate”).
Pe scurt, o lege interpretată eronat
Ca atare, astfel interpretată legea, ca cerință ce trebuie respectată (cum altfel?), orice pasivitate și amânare este în fapt o încălcare a ei. Din cele indicate mai sus reiese clar faptul că atât primarul, cât şi consiliul local, și – veți vedea mai jos – și secretarul general, ba chiar și prefectul, interpretează eronat sau în ultimele cazuri cu pasivitate obligativitatea stabilită în art. 148, Cod Administrativ, care spune clar: Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au câte un primar şi câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii!
Ce spune Prefectura și prefectul în chestiunea vicelui

După ce face aceleași referiri făcute de noi mai sus cu privire la Codul Administrativ și rolul stabilit prefectului în raport cu autoritățile publice locale, cel de verificare a legalității actelor administrative și cele de îndrumare (art. 256 din Codul Administrativ al României, menționat de noi mai sus privitoare la solicitările de îndrumare transmise de autoritățile publice locale), oficialii de aici precizează:

„Instituția Prefectului nu a primit solicitări de îndrumare din partea autorităților publice locale în speța alegerii viceprimarilor”.

În plus, în răspuns se mai precizează:

„Codul Administrativ al României stabilește ca atribuție a consiliului local alegerea viceprimarului din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 152 alin. (2) (prin art. 129, alin (3), lit. B)”.

În ceea ce-l privește pe reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul consideră că o intervenție în forță nu i-ar fi permisă, în condițiile în care el este partener al administrației și nu superiorul ei.

„Legea stabilește clar atribuțiile Prefectului în această materie: îndrumăm autoritățile publice locale, suntem parteneri, nu superiori ai lor și putem verifica legalitatea actelor emise de acestea. Nu putem interveni în aspecte politice sau de oportunitate. Sigur că din punctul de vedere al îndeplinirii atribuțiilor legale pe care Codul Administrativ le conferă viceprimarului într-o primărie, ar fi de dorit ca structura acesteia să fie completă, însă este atribuția consiliului local, ales de cetățeni, să aleagă la rândul său viceprimarul sau viceprimarii în cazul municipiului Arad”, ne-a declarat Prefectul Județului Arad, Toth Csaba.

Pe scurt, Codul Administrativ îi dă prefectului oricând dreptul să formuleze inclusiv solicitări de interpretare a Codului către Guvern/ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ce-i drept, dacă i se solicită ajutor de către autoritățile asupra cărora exercită controlul de legalitate și rolul de îndrumător. Doar că, în viziunea noastră, într-o situație de eludare a legii, reprezentantul Guvernului în teritoriu trebuie să solicite sprijin de specialitate de la Guvern indiferent dacă i se cere acest lucru sau nu, în condițiile în care e evident că cel care ocolește legea nu va cere lămuriri.
Ce spune Primăria pe acest subiect?

Primăria are de declarat mult mai puține pe acest subiect. Instituția, prin reprezentanții ei, spun că „legea prevede doar un număr maxim de viceprimari pentru municipiile reședință de judet, respectiv 2”, ori că „legea nu spune nimic despre număr minim” și nici nu stabilește sancțiuni în cazul în care nu sunt doi viceprimari. Ce spune primarul Călin Bibarț pe acest subiect?

„Cel de-al doilea post de viceprimar al municipiului Arad va rămâne liber până în momentul în care se vor încheia negocierile între actorii politici din Consiliul Local”.

Așa cum am indicat însă mai sus, legea nu stabilește însă un număr maxim, ci impune clar doi viceprimari în cazul Aradului și nici nu condiționează alegerea viceprimarilor de existența unor alianțe politice, sau de rezultatele vreunei negocieri, deci o astfel de scuză nu poate fi invocată. În plus, absența unei alianțe în CLM-ul actual nu a blocat numirea primului viceprimar!
Singura condiție impusă de lege la desemnarea acestora este ca ei să fie aleși cu majoritatea consilierilor locali în funcție, în cazul Aradului 12 din 23! Ori, timp de câteva luni, invocând absența unei alianțe politice, neimpuse nicăieri în lege, aleșii, CLM, primarul, secretarul eludează Codul Administrativ. Singura ședință în care acesta a fost respectat, semn că se poate, a fost cea în care a fost ales viceprimar Lazăr Faur.
Faptul că partidele încă negociază funcții, iar în condițiile date postul de vice e folosit drept balanță, nu justifică nerespectarea dreptului Aradului și al arădenilor la ce doi viceprimari oferiți de lege. Arădenii nu i-au ales pe cei din consiliu ca, timp de un an, să negocieze pentru o funcție de conducerea a orașului, ci pentru a face treabă aici, chiar și în primul an din cei patru puși la dispoziție.
Ce face secretarul general?
Dar problema celui de al doilea vice nu e doar a primarului. Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în acest caz – Lilioara Stepănescu, ar avea și el un rol important aici. La articolul 242, cel care se referă la dispoziţii generale aplicabile secretarului general, spune că acesta „asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului (…), continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora”.
Tot secretarul, potrivit articolului 243 din același cod, „asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar (…), precum şi între aceştia şi prefect; asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local (…) şi comisiilor de specialitate ale acestuia; poate propune primarului (…) înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local”, o problemă de gen fiind desigur și cea a viceprimarilor!
Ca atare, atricolul 243 privind rolul secretarului general indică faptul că acesta are un rol activ! În cazul Aradului, secretarul are obligația legală să îi atragă atenția primarului, oficial, că eludează Codul în legătură cu alegerea celui de al doilea viceprimar, prin faptul ca nu pune pe ordinea de zi a ședințelor ordinare/extraordinare un proiect de hotărâre legat de alegerea viceprimarului cu numărul 2. Ori în Arad nu a ieșit niciodată publică informația cum că Lilioara Stepănescu i-ar fi solicitat vreodată primarului, din octombrie până acum, explicit, să respecte obligativitatea art. 148 alin. (1), unde se face referire la numirea celor doi viceprimari.
La PNL le-a ieșit doar primul vice
Mergând mai în profunzime, din interpretarea Art 133, alin 1, lit.b, reiese clar că, dincolo de primar, singura formațiune politică din CLM Arad care poate convoca distinct, de una singură, fără vreo alianță, ședințe extraordinare de consiliu este PNL. Pentru a convoca ședințe extraordinare e nevoie de cel puțin o treime din numărul aleșilor locali prezenți, așa că în cazul Aradului, pentru a convoca o extraordinară CLM e nevoie de 8 consilieri locali. Doar PNL are mai mult de 8 consilieri locali (9 mai exact), celelalte partide fiind reprezentate în consiliu de mai puțini consilieri (USR având cel mai mare număr de consilieri după liberali: 7). Ca atare, pasivitatea față de lege le poate fi imputată și consilierilor PNL care, în absența unor alianțe, nu solicită nici ei, deși ar putea, votarea unei hotărâri privind numirea viceprimarului și, ca atare, respectarea articol 148. PNL ar putea oricând convoca ședință extraordinară CLM pentru alegere viceprimarului cu numărul doi, mai ales că au deja modelul în antecedent: proiectul pentru alegerea lui Lazăr Faur ca viceprimar, votat de majoritatea necesară!
Interpretarea legii în sensul aplicării ei
Ca de final, precizăm doar că articolul 148 alin. 1, care a fost firul roșul al acestei analize, este corelabil cu un principiu fundamental de drept, aplicabil inclusiv în dreptul administrativ: principiul conform căruia legea trebuie interpretată obligatoriu în sensul aplicării acesteia, nicidecum al neaplicării ei. Prin urmare, nu poți sta pasiv din octombrie 2020 până în luna mai anul 2021 și să nu încerci măcar să alegi, pentru binele Aradului, un al doilea viceprimar. Pentru că nu-i așa, încercarea moarte n-are.
9 Comentarii

Your email address will not be published.

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. Adi says:

  Aradul a fost intodeauna mai presus de lege. Orasul este fieful clanului PNL, sustinuti de interlopi (ca multi de acolo se imprumuta) si au girul serviciilor. Doar bomba atomica ne mai scapa de astia.

  • Gigi says:

   Problema e sa nu fie infractiuni de abuz in serviciu, fals in acte, uz de fals…si alta problema sun actele administratiei semnate de viceprimar cand lipseste primarul concedii, delegatii, care n-ar avea nicio valoare nu? Daca nu exista doi viceprimari..

 2. Alex says:

  Multă poliloghie și bătut apa în piua. Concluzia e una simpla: cât timp nu exista sancțiune pt faptul ca nu votează consilierii într-un sens sau altul – și nici nu poate exista în aceasta situație – situația nu se va schimba. E un post ce se ocupa cu susținere politica și cât timp ea nu se obține, postul rămâne vacant. Papagalii de la USR s-au crezut inteligenți și au făcut spectacol în iarna pe tema asta pentru câștig electoral. Și au rămas firesc cu buza umflata. Politica necesita totuși maturitate și pragmatism și câștigă cei care le au.

 3. Jos bibart says:

  NU VA ESTE RUSINE SA STATI DEGEABA????????????????ARADU E UN GHETOU PE CENTRU MAGAZINE PARASITE , STRANDU FOCAR , ZONA GARII CU AUROLACI, DRUMUL CE DUCE LA VLADIMIRESCU SE CIRCULA BARA LA BARA, STATI DEGEABA PE BANII NOSTRII, SA VA FIE RUSINE NESIMTITI INCOMPETENTI

 4. Alexandru says:

  Felicitări pentru articol, doamna Barbu, este scris cât se poate de obiectiv și exhaustiv! O veritabilă dovadă că presa locală încă are forța de a semnala încălcările flagrante și grosiere ale actelor normative imperios a fi respectate de autoritățile publice!

  Sigur că în culpă sunt în principal toti cei invocați, adică primarul in funcție, secretarul general al Aradului, prefectul și consilierii PNL.

  Desigur, în subsidiar, se știe Falcă pune bețe în roate în sensul alegerii celui de-al doilea viceprimar, fiind notorie reaua sa credință vizavi de modul în care interferează mereu în treburile interne ale Primăriei, deși a părăsit-o voluntar încă din 2019.

  Atitudinea sa a rămas una profund anti-Arad, deși este președintele PNL Arad, partidul care a dat primarul și cei 9 consilieri locali. Ce rușine să nu ții la demnitatea imaginii propriului partid, deși ești președintele acestuia!

 5. helmut says:

  aceste jocuri politice sunt facute de faraonul falkos .
  Pana nu va disparea acest paduche falkoniistoid de la Brad , Aradul va ajunge la coada oraselor si municipiilor din Romania.
  NU mai avem mult.
  Chiar daca easte exilat vremelnic la Bruxelles tot botoxatul trage sforile si face jocurile.
  Afara cu el din oras impreuna cu plasa de 1 leu cu care a venit in anul 2000,
  Dintr-un repetent student la mine transferat la constructii, trecut facultatea de mila a ajuns milionar in euro si Aradul saraceste!!
  16 ani de pribegie pentru Arad 2004-2020 cand acest paduche cu fata umana a furat orasul si acum conduce prin interpusi analfabeti so obedienti !!!

 6. mig29 says:

  SI DE UNDE TRAGI TU CONCLUZIA draga Adriana Barbu ca Consiliul Local (cu componenta votata de aradeni ) nu-si face treaba? Nu are timp sa voteze si sa initieze hotararri de Consiliu , sa depuna amendamenete la proiecte de hotarari, etc. si sa negocieze in acelasi timp sau sa nu negocieze deloc politic a doua functie de vice? Si de unde imperativul ‘scos” cu forcepsul de tine ca musai 2 viceprimari cand legea administratiei locale permite, legifereaza 2 locuri de vice in muncipiile resedinta de judet, nu stabileste o culpa penala daca intr-un anumit interval de timp nu sunt alesi cei doi vice ca asa vrei tu musai! Si in UAT-urile unde se deschid dosare penale impotriva unor primari sau sunt declarati incompatibili de ANI (si destituiti de prefectura) cum functioneaza acea urbe daca nu sunt organizate alegeri anticipate ci se merge in “sistem de avarie” pana la alegerile la termen cu vicele avand atributii de primar! De asta nu te ingrijorezi Adriana? Deci nu este un mandat imperativ pentru Consiliul Local alegerea a doi vice (pentru municipiul Arad, ca asa permite legea administratiei publice locale) asa cum vrei tu sa ne “impui” in articol!Nu sunt jurist DAR NU ESTE MARE “WAS IS DAS’ sa citesti niste articole pe care tu le invarti cum vrei in explicatile tale! Si daca Bibi nu plange dupa al doilea vice, daca se descurca foarte bine numai cu Faur, daca administratia Aradului merge inante, daca bugetul a fost votat, daca investitiile “curg” in continuare , daca nimeni din celelalte partide din Consiliu nu “urla ” dupa postul de vice, ce te mananca pe dumneata “pizma’ domnisoara sau doamna Adriana????

  • Gigi says:

   1. Lege 2 din 68 – organiz.terit. obliga TOATE mun.resed de judet sa aiba 2 viceprim si nu e daca vrea un politician sau partid sa nu vrea, sa daca se inteleg sau nu…
   2.Trebuia alesi 2 viceprimari pt. ca unul trebuie sa fie primul inlocuitor al primarului cand el lipseste pt. a conduce orasul a semna actele administrative. Acum toate actele semnate de Lazar in locul lui Bibi sunt zero barat juridic….
   Se vede ca nu esti jurist.

 7. contribuabil says:

  da de ce trebuie musai 2 vice ? Nu aveti ce face cu banii ? /salar , secretara sofer , etc , un adevarat aparat birocratic …./

 8. tombola lunii

  România

  Florin Cîțu a demisionat din funcția de președinte a Senatului
  În mai puțin de un an, Florin Cîțu a pierdut funcțiile de premier, președinte a partidului (PNL) și acum cea de președinte a Senatului.

  Local

  Erasmus - UVVG în Republica Moldova
  ARAD. În perioada 18-22 iunie 2022, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, din Cahul, Republica Moldova, a fost gazda unei delegații a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în cadrul unui program Erasmus+.

  ARADON Sport local

  Cupa Satelor a ajuns la borna 4!
  ARAD. După o pauză de trei ani, Cupa Satelor la fotbal, competiţie adresată cluburilor afiliate sau neafiliate din mediul rural, revine în actualitate, cu ediţia cu numărul 4.

  ARADON Sport local

  Argint la Junior Summer Cup
  CONSTANŢA. În formula: Adrian Boicu, Gabriel Creciun, David Gorea, Zian Rozniciuc, David Imanadii, Yonathan Stan, Mario Neamț și Hunor Cserneczky, galben-negrii de la CS Atletico Arad, grupa de vârstă 2015, au ocupat locul doi la Junior Summer Cup.

  Mapamond

  Benzinariile Mol din Ungaria introduc noi restricții privind realimentarea
  Noi restricţii au fost introduse la benzinăriile MOL din Ungaria, scrie Hungary Today. 1

  Mapamond

  Airbnb interzice petrecerile în spaţiile oferite pentru cazare, în întreaga lume
  Airbnb a interzis definitiv petrecerile şi evenimentele în locuinţele de pe platforma sa, după ce o măsură temporară din timpul pandemiei s-a dovedit populară printre gazde.

  Local

  Tentativa de omor, amânată pentru luna septembrie
  Tribunalul Arad a amânat pentru luna septembrie procesul în care un tânăr este judecat pentru presupusa tentativă de omor comisă în 29 decembrie 2019, asupra unui agent de pază. 4

  Local

  A ieşit fum alb la Şeitin
  După nenumărate încercări, consilierii locali din Şeitin au reuşit să adopte bugetul pentru anul în curs. 2

  Local

  Contract pentru toaletele publice din Arad
  Primăria Municipiului Arad a semnat contractul pentru construirea a patru toalete publice, pe raza orașului. 5

  aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.